මොකක්ද මේ අලුත් WhatsApp Communities පහසුකම? 

දුරස්ථ ව ඉන්න පවුලේ සාමාජිකයන්, මිතුරන් සහ ළබැඳියන් වඩාත් සමීප කරවීම වෙනුවෙන් ම WhatsApp යෙදුමට එක් කරන්නට නියමිත Communities පහසුකම පසුගිය දිනෙක හඳුන්වා දුන්නා.

article

#Hashtag විප්ලවය හරියට කරන්න!

මේ ලිපිය ලියන්න හිතුවේ අපේ සමාජ ජාල ගිණුම්වලට ගැටලුවක් නොවෙන විදිහට #Hashtags හරියට භාවිත කරන විදිහ ගැන ඔබට කියනන්නයි. #Hashtag විප්ලවය හරියට කරන හැටි කලින් දැනගෙන අරගලයට පිවිසෙන්න.

article

End of Articles

No More Articles to Load