බිලියන තුනකට වඩා වටින කොම්පියුටර් සෙල්ලම – The International

ලංකාවේ කොම්පියුටරෙන් සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ ගෙදර මිනිස්සුන්ගෙන් කාලේ කනවා කියල බැණුම් අහන්න වෙන වැඩක්. ඒත්…

article

End of Articles

No More Articles to Load