‘ගැෆ්ස් පවර්ෆුල් ඊගල්’: කැන්ගරුවන් දඩයම් කළ රාජාලියා

මේ රාජාලි විශේෂය එකල ජීවත් වූ කැංගරුවන් සහ, ඒ හා සමාන ජීවී විශේෂ කිහිපයක් ම ගොදුරු කර ගන්නට ඇතැයි සැලකෙනවා.

article

පෘථිවියට ජලය පැමිණියේ ධූමකේතු හරහා ද?

පෘථිවි ජලයේ ඇති අනුපාතයට ඉතා සමාන ජලය සහිත ධූමකේතු අධ්‍යයනය වී තිබෙනවා. මේ නිසා පෘථිවියට ජලය ලැබුණේ බොහෝ විට ධූමකේතු හරහා යැයි යන්න විද්‍යාඥ මතය යි.

article

ලෝකයේ අලුත් ම ප්‍රවණතාව: ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිවාස

අඩු වියදමකින්, එහෙත් හොඳ සවිශක්තියකින් යුක්ත ව කාර්යයක්ෂ්ම ව නිවාස ඉදි කිරීමේ නවත ම ප්‍රවණතාව ලෙස ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන්නේ, ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ම ත්‍රිමාණ ව මුද්‍රණය කිරීම යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load