සතර අපාය වැනි අපිරිසිදු මුඩුක්කු මුම්බයිි හි තවමත් ඇයි?

ඇත්ත මුම්බායි චිත්‍රපටවල පෙන්නන තරම් සුන්දර නැහැ. එහි මුළු කොළඹ නගරයම තරම් විශාල ප්‍රදේශයක තියෙන්නේ පැල්පත් නිවාස බව දන්නවා ද?

article

ණයක් ගැනීමට ගොස් තෑග්ගක් ලෙස ලැබුනු වික්ටෝරියා ජලාශය

රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ ස්ථානෝචිත නුවණ නිසා, ණයක් විදියට ලබාගන්නට සැලසුම් කෙරුණු වික්ටෝරියා ජලාශය නොමිලේම ලංකාවට ලැබුණු හැටි ගැන කතාවයි මේ.

article

Dhobi Ghat; ජීවිතය දිගු මඟකි, අහඹු නැවතුම් පිරුණ

විසිරුණු දිනසටහන් ගොන්නකින් අහඹු විදියට තෝරගත්ත පිටු කිහිපයක් කියවනවා වගේ හැඟීමක් හිතට ගෙනෙන Dhobi Ghat හින්දි චිත්‍රපටය ගැන සටහනක් මේ.

article

මිනිසුන්ට ලිංගික සුව ලබාදීමට යෙදවුණු අසරණ ඔරන්ගුටන් – පෝනි

මිනිසුන්ව බලහත්කාරයෙන් ගණිකා වෘත්තියේ යොදවන බව අසා තිබුණාට, ඔරංගුටන් සතුන්ටත් එම අකටයුත්ත සිදුවෙන බව හුඟ දෙනෙකු අසා නැහැ.

article

End of Articles

No More Articles to Load