ඉන්දියාවේ පළමු නිදහස් සටන:1857 සිපොයි කැරැල්ල

ඉන්දියානුවන්ගේ ජාතික නිදහස් සටනේ මූලික පියවර වූ සිපොයි කැරැල්ල පරාජයට පත් වූවත් ඉන් නෙළා ගත් පලයෙන් තවත් සියවසකට පමණ පසු බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලනයෙන් පූර්ණ වශයෙන් ම නිදහස ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබිණි.

article

පෙර අපර දෙදිග වෙළෙඳාමට යොදා ගත් පැරණි ලක්දිව වෙළෙඳ භාණ්ඩ

මේ ලිපිය එවක පෙර අපර දෙදිග වෙළඳාමට ලක්දිව් වැසියන් යොදා ගත් ප්‍රචලිත වෙළෙඳ භාණ්ඩ කිහිපයක් පිළිබඳ යි.

article

ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් පතල් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත දේව ඇදහීම්

මැණික් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත දේව වන්දනයේ දී සුමන් සමන් දෙවියන්, කතරගම දෙවියන් හා බහිරව දෙවියන් වන්දනාමාන කරන ආකාරය හඳුනාගත හැකි වේ.

article

End of Articles

No More Articles to Load