වාහන මොඩිෆිකේෂන් හිතුමතේට කරන්න එපා!

නිසි ප්‍රමිතියකින් යුත් වාහනයකට අප යම් වෙනස්කමක් කරනවානම් මේ වීඩියෝවේ දක්වා ඇති කරුණු ගැනත් සැලකිල්ල දැක්වීම වාහනයේත්, ඔබේත් ආරක්ෂාවට හැම අතින් ම වැදගත්.

article

වාහනේ ඔයිල් grade එක මාරු කිරීම හැම ප්‍රශ්නෙකට ම උත්තරයක් නෙවෙයි!

වාහනේ ඔයිල් grade එක මාරු කිරීම එන්ජින් එකේ හැම ප්‍රශ්නෙකට ම උත්තරයක් ද? යන්නට පිළිතුරු අප මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එනවා. 

article

End of Articles

No More Articles to Load