ආහාර පෙට්ටි දුසිම් ගණනක් උරහිස් මතින් බෙදා හැරි මිනිස්සු

උණුසුම් ආහාර පෙට්ටි රැසක් උරහිස් මත තුලනය කරගනිමින් ජනාකීර්ණ ජපන් වීදිවල ගමන් කළ ආහාර බෙදා හැරි මිනිසුන් ඩෙමේ හෙවත් delivery men ලෙස හැඳින්වුණා.

article

End of Articles

No More Articles to Load