ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වඩාත් වාසිදායක වුණු මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ හැසිරුණේ මෙලෙස යි.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව යි මේ.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වඩාත් වාසිදායක වුණු මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ හැසිරුණේ මෙලෙස යි.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

මේ සටහන ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව යි.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

වර්තමානයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ බලකොටුවක් වන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ හැසිරුණේ මෙලෙස යි.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වඩාත් වාසිදායක වුණු බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය, ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ හැසිරුණේ මෙසේ යි.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

ජනරැල්ල හමන දිශාව අනුව ප්‍රතිඵලය තීරණය වුණු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ හැසිරුණු ආකාරය යි මේ.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව යි මේ.

article

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව යි මේ.

article

End of Articles

No More Articles to Load