ලිස්බන් හී සිංහල කුමරා – හෙවත් කන්ද උඩරට දොන් ජුවන්

Published

Search Icon Search Icon Search Icon Search Icon

මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස කුමක්ද?

ආකර්ශනීයයි
අධ්යාපනිකයි
සතුටුයි
දුකයි
තරහ යනවා
හාස්‍යජනකයි

අදහස්