නට්සි ජර්මනිය විසින් සෝවියට් දේශය ආක්‍රමණය කළ බාබරෝසා මෙහෙයුම

Published

Search Icon Search Icon Search Icon Search Icon

මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස කුමක්ද?

ආකර්ශනීයයි
අධ්යාපනිකයි
සතුටුයි
දුකයි
තරහ යනවා
හාස්‍යජනකයි

අදහස්