සෝ සුසුම් මැද මතු වූ මනුෂ්‍යත්වය

අප ගේ උත්සාහය වන්නේ තුර්කි – සිරියා ව්‍යසනය ඇසින් දුටු වන් ගේ අත්දැකීම් ඔබ වෙත ගෙන ඒම යි. දරුණු ඛේදවාචකයක් වුවත්, සෝ සුසුම් මැද මනුෂ්‍යත්වය මතුවන අයුරු විස්තර කිරීමයි.

ලිපියට: https://tinyurl.com/47wrcaej

Related Articles