දරු උපත් වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවන දකුණු කොරියාව

අඩු උපත් අනුපාතය දකුණු කොරියාවේ ප්‍රබලත ම සමාජීය ගැටලුවක් බවට පත් වී අවසන්. මූල්‍යමය දිරිගැන්වීම් හරහා හෝ එම ගැටලුව සමඟ සටන් කිරීමට දකුණු කොරියානු රජයට සිදු වී තිබෙනවා.

Related Articles