මිනිස් මුහුණ නිවහන කර ගත් ඩෙමොඩෙක්ස් හමුදාව

අපේ මුහුණ, අන්වීක්ෂීය මට්ටමින් ගත්විට විශාල සෙනඟක් ගැවසෙන ස්ථානයක්. මේ සෙනඟ අතර ඉන්න විශේෂ කෙනෙක් තමයි ‘ඩෙමොඩෙක්ස්’. ‘ඩෙමොඩෙක්ස්’ කියන්නේ කුඩා මයිටාවන් විශේෂයක්.

Related Articles