මොබයිල් ‘Call of Duty’

COD කියූ සැනින් ඔබේ මතකයට එන අතිශය ජනප්‍රිය පරිගණක ක්‍රීඩාවේ mobile සංස්කරණය පසුගිය දිනෙක නිකුත් කෙරුණා.

Related Articles