ඔබ මියගියා ම ෆේස්බුක් ගිණුමට මොකද වෙන්නේ?

ඔබ දන්නා අයෙක් මිය ගිය පසු ඒ බව ෆේස්බුක් වෙත තහවුරු කළ විට ඔවුන්ගේ ගිණුම අනුස්මරණ ගිණුමක් බවට පත් කළ හැකි බව ඔබ දන්නවාද? 

එලෙස දැනුම් දීම සඳහා පහත ලින්ක් එක භාවිත කරන්න. 

Related Articles