ලාංකිකයන් නම තැබූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ “බඩගිනියි” නගරය

නියමිත වේලාවට කෑම නොලැබුණු ලාංකික සේවකයන් පිරිසක් නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක්තරා නගරයක් “බඩගිනියි” ලෙස නම් වෙනවා

Related Articles