ලන්ඩනයට වේලාව කියන යෝධ ඔරලෝසුව

ලන්ඩනයේ වෙස්මිනිස්ටර් මාලිගයේ එළිසබෙත් කුළුණ මත ඉදිව තිබෙන සුප්‍රකට බිග්-බෙන් ඔරලෝසුව ගැන කරුණු ස්වල්පයක් මේ වීඩියෝවේ ඇතුළත්.

Related Articles