කුස්කොයි හි ‘කුරුළු’ බස

තුර්කියේ පිටිසර ගම්මානයක් වන කුස්කොයි හි වැසියන් සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන්නේ අපූර්ව භාෂාවක්. එය හඳුන්වන්නේ ‘කුරුළු බස’ ලෙස යි.

Related Articles