ජල රකුසාගෙන් නෙදර්ලන්තය රකින බැමි

නෙදර්ලන්තයේ භූමියෙන් වැඩි කොටසක් පවතින්නේ මුහුදු මට්ටමට පහළිනුයි. ඔවුන් ජල රකුසාගෙන් තමන්ගේ භූමිය ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේ ද?

Related Articles