ගෙවුණු සතියේ එතෙර තතු විත්ති

ගෙවුණු සතියේ ලෝ වටා සිදු වූ වැදගත් සිද්ධි අතරින් උපුටා ගත් පුවත් කිහිපයකි මේ.

Related Articles