මිනිස් පහසින් ඉඳුල් නොවූ ගැලපගෝස්

ගැලපගෝස් දූපත් සැලකෙන්නේ ලොව වඩාත් නොඉඳුල් දූපත් සමූහයක් ලෙස යි. මෙහි ජීවත් වන බොහෝ සතුන් සුවිශේෂී ලක්ෂණ දරනවා.

Related Articles