රුමේනියාවේ අබිරහස් වනාන්තරය- Hoia Baciu

රුමේනියාවේ ට්‍රැන්සිල්වේනියා ප්‍රදේශයේ Hoia Baciu වනාන්තරයට ඉහළින් අද්භූත වස්තූන් හා වනාන්තරයෙන් අමුතු එළි දිස්වීමත් එම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත ව පුද්ගල අතුරුදහන් වීම් වාර්තා වීමත් නිසා එය අබිරහස් ප්‍රදේශයක් ලෙස අදටත් සැලකෙනවා,

Related Articles