ශීත සෘතුවේ පණ ගැන්වෙන ජුකේස්ජාර්වි හි අයිස් හෝටලය

හිම සහ අයිස් කුට්ටි යොදා ගෙන නිර්මාණය කර තිබෙන ස්වීඩනයේ ජුකේස්ජාර්වි හි අයිස් හෝටලය පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles