එස්කිමෝවරුන්ගේ ශීත ඍතු වාසස්ථානය- ඉග්ලූ

ලෝකයේ ධ්‍රැවාසන්න ප්‍රදේශවල ජීවත් වන එස්කිමෝවරුන් ශීත ඍතුවේ දී වාසය කරන්නේ ඉග්ලූ නමින් හඳුන්වන නිවාස තුළ යි. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles