බ්‍රසීලයේ හා ආජන්ටිනාවේ මනාලිය – ඉගුආසු

ආජන්ටිනාව හා බ්‍රසීලය වෙන් කරන සීමාවේ ඇති ඉගු ආසු ඇල්ල ලොව වඩාත් සංකීර්ණ දියඇලි පද්ධතිය වෙනවා. එය කුඩා දියඇලි 275 කින් සමන්විත යි.

Related Articles