ෆින්ලන්තය සුන්දර කරන හිම මාලිගාව

සෑම වසරකම ශීත ඍතුවේ දී ෆින්ලන්තයේ කෙමි නගරයේ නිර්මාණය කරන හිම මාලිගය නැරඹීමට විශාල සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් පැමිණෙනවා.

Related Articles