සෞදි අරාබියේ ඇති ලෝකයේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

ලෝකයේ භූමි ප්‍රමාණය අතින් විශාලතම ගුවන් තොටුපොළ වන්නේ සෞදි අරාබියේ කින්ග් ෆාඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ යි.

Related Articles