ගල් තාරවලින් පිරි ලා බ්‍රියා විල

ට්‍රිනිඩෑඩ් හා ටොබේගෝහි පිහිටා ඇති ලා බ්‍රියා විලේ යි ලොව විශාලතම ගල්තාර නිධිය පිහිටා තියෙන්නේ.

Related Articles