මිහිපිට නිරයෙහි පිහිටි අසාල් විල

ජිබුටි හි පිහිටි අසාල් විල සැලකෙන්නේ අප්‍රිකාවේ පහත්ම ස්ථානය ලෙස යි. මේ අවට ප්‍රදේශයට ‘මිහිපිට නිරය’ ලෙස නමක් පටබැඳී තිබෙනවා.

Related Articles