චීනයේ ශෝකය – හොවැංහෝ ගංගාව

නිතරම පිටාර ගැලීමෙන් සිදුකරන විනාශය නිසා හොවැංහෝ ගංගාවට චීනයේ ශෝකය යන අන්වර්ථ නාමය පටබැඳුණු බව ඔබ අසා තිබෙනවාද?

Related Articles