ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යවලින් ගෙවල් හදන පිලිපීනය

ගංගා ජලයට මුසු ව තිබෙන ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ගොඩනැගිලි සාදන සමාගමක් පිළිබඳ පුවතක් පිලිපීනයෙන් පසුගිය දිනක වාර්තා වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles