ක්‍රිස්මස් දූපතේ පාරවල් වසන රතු කකුළු පෙළපාලිය

ඕස්ට්‍රේලියාව ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන ක්‍රිස්මස් දූපතේ වාර්ෂිකව සිදුවන රතු කකුළු පෙළපාලියක් නිසා එහි මාර්ග පවා වසන බව ඇසුවොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි!.

Related Articles