ජපානයේ සකුරා මල් සමය

සකුරා මල ජපානයේ ජනප්‍රියතම පුෂ්පය ලෙස හැඳින්වීමේ වරදක් නැහැ. සකුරා මල් පිපෙන සමය ජපන් ජාතිකයන්ට ප්‍රීතිමත් කාල සමයක්.

Related Articles