එංගලන්තයේ අභිරහස් ස්මාරකය- ස්ටෝන්හෙන්ජ්

ලොව තිබෙන අභිරහස් ස්මාරක අතුරින් එකක් වන එංගලන්තයේ ස්ටෝන්හෙන්ජ් ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ නව ශිලා අවධියට අයත් යැයි විශ්වාස කරනවා

Related Articles