ටිඩොන්ග් ජනයාගේ ‘අභියෝගාත්මක’ මධු සමය

ඉන්දුනීසියාවේ ටිඩොන්ග් ජන කොටස සතුව ආදරණීය විවාහ චාරිත්‍ර තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ මධු සමයනම් හරිම ‘අභියෝගාත්මක යි’.

Related Articles