හිස රහිතව වසර දෙකක් ජීවත් වූ ‘මයික්’

හිස නැතිව වසර දෙකක් ජීවත් වූ කුකුළකු ගැන ඔබ අසා තිබෙනවා ද? 1945 වසරේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් එවැන්නෙකු ගැන වාර්තා වුණා.

Related Articles