ලෝකයේ උසම ප්‍රතිමාව – ඉන්දියාවේ “සමගියේ ප්‍රතිමාව”

ලෝකයේ උස ම ප්‍රතිමාව ලෙස නම් වූ Statue of Unity හෙවත් “සමගියේ ප්‍රතිමාව” පසුගිය දා ඉන්දියාවේ සාදා නිම කළා.

Related Articles