‘ට්‍රොල්තුංගා’ යන නමෙහි තේරුම වන්නේ ‘යෝධයාගේ ඉවතට දිගුකළ දිව’ යන්න යි. මේ නම පිටුපස ඇත්තේ කොහොම කතාවක් ද?

‘ට්‍රොල්තුංගා’ යන නමෙහි තේරුම වන්නේ ‘යෝධයාගේ ඉවතට දිගුකළ දිව’ යන්න යි. මේ නම පිටුපස ඇත්තේ කොහොම කතාවක් ද?

Related Articles