අයිස්ලන්තයේ පරිසර හිතකාමී තණතිලි නිවාස

මීට සියවස් ගණනාවකට පෙර සිට අයිස්ලන්ත වැසියන් පරිසර හිතකාමී අයුරින් සෑදූ නිවාස තණතිලි නිවාස ලෙසින් හැඳින්වෙනවා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles