ලෝක උරුම ෂිරකාවා ගම රැක දෙන අපූරු ජල විදින

පිදුරු වහල සහිත නිවාස ඇති ජපානයේ ෂිරකාවා ගම්මානය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක්. එහි ඇති පිදුරු වහල සහිත නිවාස ගිනි ගැනීමේ අවදානමකට ලක් වෙනවා. එයට පිළියමක් ලෙස ගම්මානයේ සවිකර ඇති ජල විදිනවල ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සෑම වසරක ම නොවැම්බර්යේ දී සිදු කරනවා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles