ලොව වියළිම අගනුවර – ලීමා

ලොව වියලිම අගනුවරට වසර 400ක කාලයක් තුල ලැබෙන වර්ෂාපතනය මෙන් වර්ෂාපතනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹට වසරක් තුළ ලැබෙන බව ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles