ලොව උසම දියඇල්ල – ඒන්ජල්

ලොව උසම දියඇල්ල ලෙස සැලකෙන්නේ ඒන්ජල් දියඇල්ල යි. එහි උස ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටරයක් වෙනවා.

Related Articles