අප්‍රිකාවේ ‘සායි’ වලවල්

අප්‍රිකාවේ ශුෂ්ක පෙදෙස්වල ජනයා භෝග වගා කරන්නට ‘සායි’ වලවල් නම් ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. ඒ අඩු ජල භාවිතයකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සඳහා යි. 

Related Articles