විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල ජනප්‍රියත ම තේමා ගීත කිහිපයක්

අදටත් අප ආදරය කරන රූපවාහිනිය ඇතුළු දෘෂ්‍ය මාධ්‍යයේ මිහිරි මතක යළිත් අවදි කරවන ජනප්‍රිය Roar සිංහල රසාංගය, “මතකද මේක?” යටතේ මෙවර අප සිහිපත් තරන්නේ අසූව – අනූව දශකවල මෙරට රූපවාහිනී නාළිකාවල ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කර ගනිමින් විකාශය වූ විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල තේමා ගීත කිහිපයක්.

Related Articles