ලිංගික හිංසනය, අධ්‍යාපනය හා ශ්‍රී ලාංකීය සාම්ප්‍රදායික සමාජය 

ලිංගිකත්වය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝකාලීන ස්මාජ
සාධනීයත්වයක් ළඟා කරගැනීමට නම් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය විශාල වෙනසකට ලක් කළ යුතු ය.

article

දේශපාලන පක්ෂවලට බලපෑම් කණ්ඩායමක් විදිහට මාධ්‍යයට මේ මොහොතේ ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්!

රටත්, මහජනතාවත්, රටේ ආර්ථිකයත් ඇතුළු සියලු අංශ කඩා වැටී තිබෙන වෙලාවක මාධ්‍යයේ කාර්යභාරය කොහොම වෙන්න ඕනෑද? ඒ ගැන ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය කරන විග්‍රහයක්.

video

End of Articles

No More Articles to Load