සොබාදහමේ අපූරුත ම නිර්මාණය බහාමාස් හි රෝස වැලි වෙරළ

ස්වභාවික සංසිද්ධිවල බලපෑම හේතුවෙන් නිර්මාණය වුණු අපූරු ස්ථාන අතර බහාමාස් හි හාබර් දූපත්වල පිහිටි රෝස වැලි වෙරළ ද සුන්දර තැනක්.

article

සබරගමුව කඳුකර කලාපයේ උස ම කඳු මුදුන: ගොන්ගල කන්ද

දෙණියාය නගරයට ආසන්න ව පිහිටි ඉතා සුන්දර පරිසරයක් සහිත ගොන්ගල කන්ද තරණය කිරීම සොබාදහමට ළැදි පිරිස් නිතර පැමිණෙනවා.

article

End of Articles

No More Articles to Load