ශාන්ත හෙලේනාවට කීර්තියක් ගෙනා ‘ජොනතන්’

මෑත කාලීනව ශාන්ත හෙලේනාව ගැන ලෝකයේ කතාබහක් ඇති වුණේ, එහි වෙසෙන 187 හැවිරිදි ජොනතන් නිසා යි.

Related Articles