ලොව විශාලතම සත්ත්වයා: නිල් තල්මසා

ලෝකයේ දැවැන්තම සත්ත්වයා වෙන්නෙ දියේ හිටියත් ක්ෂීරපායියෙකු වන නිල් තල්මසා යි. ලොව ඉහළම ශබ්දය නැගිය හැකි සත්ත්වයා ද මේ තල්මසා යි.

Related Articles