දේදුනු රටා මවන “ටීනොෆෝරා”

මහ සයුරේ ජීවත් වන මේ අපූරු සත්ත්වයා වර්ණ නිපදවන්නේ අවුරුදු මිලියන ගණනක සිට යි. එහි අරමුණ අදටත් විවාදාත්මක යි.

වසර මිලියන 500 ක පටන් මහ සයුරේ සැරිසරන ටීනෆෝරාවුන් සැබැවින්ම සොබාදහමේ තවත් එක වර්ණවත් නිර්මාණයක්!

Related Articles