වවුල්පනේ හිරිගල් ගුහාවේ අසිරිය

වසර බිලියන ගණනක් පැරණි භූගත හිරිගල් ගුහාවක් සබරගමු පළාතේ කොළොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා තිබෙනවා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

කවරයේ ඡායාරූපය- වවුල්පනේ හිරිගල් ගුහාව - localguidesconnect.com

Related Articles